Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Transfer offentliggör fusionsdokument

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") ("Fusionen") ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till Transfers och Sensecs extra bolagsstämmor och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket tillgängliggörs i samband med detta pressmeddelandet, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan ett investeringsbeslut fattas.

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") offentliggjorde den 18 oktober 2021 att styrelserna för Transfer och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra en fusion i vilken Transfer absorberar Sensec. Kallelse till extra bolagsstämma i både Transfer och Sensec för att bland annat godkänna fusionsplanen offentliggjordes den 10 november 2021 och stämmorna avses att hållas den 13 december 2021 på bolagens kontor i Solna respektive Arlandastad.

Transfer offentliggör idag ett fusionsdokument avseende samgåendet med Sensec i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokumentet hålls tillgängligt på både Transfers och Sensecs respektive hemsidor, www.transfer.se och www.sensec.se. Fusionsdokumentet har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Rådgivare

Transfer har anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Amudova AB har agerat regulatorisk rådgivare för Transfer. BDO Mälardalen AB har upprättat fairness opinions till Transfers och Sensecs styrelser. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut av Transfer.

Bolagets Mentor är Amudova AB, Tel nr +46 8 546 01 758, mail: info@amudova.se

För mer information, vänligen kontakta:

Transfer Group AB (publ)

Mats Holmberg, styrelseordförande i Transfer Group AB (publ), 070-898 10 90 eller e-post: Mats.holmberg@transfer.se.

Sensec Holding AB (publ)

Pernilla Jennesäter, CFO i Sensec Holding AB (publ), 072-209 03 44 eller e-post: Pernilla.jennesater@sensec.se.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 24 november 2021, klockan 16.00 CET.

Kort om Transfer

Transfer Group AB (publ) bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Kort om Sensec

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.