Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

SENSEC KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR ATT BESLUTA OM GODKÄNNANDE AV FUSIONSPLAN

Styrelsen för Sensec Holding AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma måndagen den 13 december 2021 för att besluta om godkännande av den fusionsplan som antagits den 18 oktober 2021.

Närmare detaljer beträffande förslaget till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta Pernilla Jennesäter, CFO.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Sensec Holding AB (publ), org.nr 556700-6654, håller extra bolagsstämma måndagen den 13 december 2021 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Charles Gata 2A, 195 61 Arlandastad.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 december 2021,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast tisdagen den 7 december 2021.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till pernilla.jennesater@sensec.se och i andra hand per post till Sensec Holding AB (publ), Charles Gata 2A, 195 61 Arlandastad. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 3 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 7 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sensec.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om godkännande av fusionsplan
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om godkännande av fusionsplan

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av fusionsplan enligt i huvudsak följande.

Styrelsen för Sensec Holding AB (publ), org.nr 556700-6654 ("Överlåtande Bolaget"), föreslår med anledning av den föreslagna fusionen ("Fusionen") mellan å ena sidan det Överlåtande Bolaget, och å andra sidan Transfer Group AB (publ), org.nr 556921-8687 ("Bolaget"), att stämman beslutar om godkännande av fusionsplanen som antagits av styrelserna för Bolaget och det Överlåtande Bolaget den 18 oktober 2021 ("Fusionsplanen"). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 oktober 2021 och kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 2 november 2021.

Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Bolaget som övertagande bolag och det Överlåtande Bolaget som överlåtande bolag. Genom Bolagsverkets registrering av Fusionen, vilken beräknas ske tidigast under första kvartalet 2022, kommer det Överlåtande Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Bolaget. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.sensec.se senast från och med en månad före stämman. Ett fusionsdokument kommer finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats www.sensec.se senast från och med två veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Arlandastad i november 2021
Sensec Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Pernilla Jennesäter, CFO
Telefon: +46 (0)72 209 03 44
E-post: pernilla.jennesater@sensec.se

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB
Tel nr +46 8 54601758 mail:
ca@amudova.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.