Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec Holding förvärvar Mil Sec Sverige

Sensec Holding AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Mil Sec Sverige AB. Tillträde till aktierna i Mil Sec Sverige AB sker omedelbart och förvärvet genomförs med en kontantersättning vid tillträdet som finansieras av huvudägarna samt en tilläggsköpeskilling baserad på en multipel på resultatet i det förvärvade bolaget för år 2017 och 2018. Tilläggsköpeskillingen fördelas mellan aktier och kontant betalning. Total köpeskilling uppgår till lägst 6 MSEK och kan uppgå till högst 15 MSEK.

Förvärvet kommer att komplettera Sensecs erbjudanden, både mot befintliga kunder men även öppna upp mot helt nya marknader samt stärka Bolagets leveranssituation i stort. Med en totallösning där Sensec bl.a. ansvarar för säkerheten vid in- och utpassering kompletterar Mil Sec med säkerheten i rummet och övrig offentlig miljö.

Mil Sec Sverige AB är ett svenskt företag som varit verksamma i över 30 år med kunder inom statlig förvaltning, privata bolag, kommuner och landsting samt privatpersoner. Mil Sec är "Byggmästare i Säkerhet" och bland produkterna kan nämnas dörrar, inkörningsskydd för publika och offentliga miljöer, tryckvågsskydd, beskjutningsskydd, säkerhetsväggar och kompletta säkra rum. Sortimentet är uppbyggt med egna tillverkade produkter samt avtal om agentur med världsledande leverantörer inom respektive område. Mil Sec är totalleverantör och genomför allt från rådgivning, konsultation, installation och utbildning genom egna anställda och inhyrd personal. Mil Sec omsätter ca 20 MKR med ett positivt resultat, har 4 anställda och är främst verksamma på den svenska marknaden.

I samband med förvärvet kommer Mil Sec's ägare Magnus Ahde, Christer Nilsson och Thomas Loftén tillsammans med resten av teamet att ansluta sig till Sensec Holding AB (publ). "Jag är mycket glad över den här möjligheten. Genom Sensecs väl etablerade marknadsposition, finansiella status och tillgång till en rikstäckande serviceorganisation har vi stora möjligheter att snabbt skapa tillväxt ", säger Magnus Ahde, VD på Mil Sec Sverige AB.

"Mil Sec och Sensec passar väldigt väl ihop vad gäller kundbas, kompletterande produktsortiment och geografi samt vi strävar efter att alltid hålla våra kunder i framkant", säger Magnus Ahde, VD på Mil Sec Sverige AB.

"Det här är ett naturligt steg för att ytterligare öka försprånget och behålla ledartröjan i Norden som ledande leverantör av säkerhet i känsliga miljöer" säger Michael Pettersson, VD för Sensec Holding AB (publ). "Förvärvet av Mil Sec stärker vårt erbjudande och är ett led i den tillväxtstrategi som togs vid noteringen av Bolagets aktie på NGM Nordic MTF i juni 2017. Det förenklar för kunden att Sensec är förstahandsvalet vid installationer av säkerhet i känsliga miljöer."

Arlandastad, 22 augusti 2017
Sensec Holding AB (publ)
Michael Pettersson, Verkställande Direktör

Arlandastad 2017-08-22

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning.

Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 16.00 CET. För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.