Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec genomför nyemission och ansöker om listning

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktier på NGM Nordic MTF under Juni månad 2017. Inför noteringen har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en nyemission av högst 11 285 714 nya aktier till kursen 0,70 kronor per aktie. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter, vilket innebär en bolagsvärdering före genomförd emission om 78,9 MSEK. Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att tillföras ca 7,9 MSEK före emissionskostnader. Teckning av nya aktier skall ske under perioden 11 maj 2017 till och med den 31 maj 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Aktier tecknas i post om minst 7 500 aktier motsvarande 5 250,00 kr och därefter valfritt antal aktier.

Bolagets styrelse och ledning anser att en notering av Bolagets aktier ytterligare kan öka igenkänning och medvetenhet om Bolaget, stärka Sensecs profil gentemot investerare, kunder och samarbetspartners samt stärka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Noteringen kommer att bredda Sensecs aktieägarkrets och ge Sensec möjlighet att via kapitalmarknaden anskaffa kapital för en geografisk expansion samt ingå nya partnerskap. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om upptagande till handel på NGM Nordic MTF.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 500 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning.

Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

För ytterligare information kontakta Carlos Gustafsson, CFO, Sensec Holding AB (Publ), +46722002572 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 14.00 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.