Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Kvartal två belastas av kostnader av engångskaraktär, Sensec följer sin strategiska plan både för tillväxt och lönsamhet

Sensec kommer uppvisa ett lägre rörelseresultat under andra kvartalet än motsvarande period 2018. Sensec har under det första halvåret 2019 burit engångskostnader för bland annat listbytet till Nasdaq First North om ca 1 Mkr samt av strategiska skäl producerat projekt med initialt lägre marginaler än normalt. Utöver detta låg det 1Mkr i halvårsresultatet 2018 som härleddes till det nu avyttrade Sensec Personlig Säkerhet. Preliminärt kommer rörelseresultatet uppgå till -1,5 Mkr vilket överensstämmer med prognosen för kvartalet.

Sensec har haft ett händelserikt första halvår 2019 och framtiden ser ljus ut. Historiskt har det tredje och fjärde kvartalet varit Sensecs starkaste perioder vilket även kommer vara fallet detta år. Sensec har en stark orderstock vilket indikerar att omsättningen för helåret 2019 motsvarar minst helåret 2018. Det första halvåret 2018 påverkades positivt resultatmässigt av enskilda affärer med ovanligt höga marginaler.

Den fullständiga rapporten släpps den 15 augusti.

Arlandastad 2019-08-14

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certifierad är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 12.00 CET. För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se 

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.