Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Sensec Holding AB (publ) har den 11 april 2019 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018 samt beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot som inte är anställd eller erhåller annan ersättning från bolaget med 100 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Anders Lennerman (omval), Michael Pettersson (omval), och Mats Holmberg (omval) samt Tomas Lundin (nyval) och Christine Bennborn (nyval). Magnus Ahde och Fredrik Reveman har avböjt omval. Johan Kaijser omvaldes till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Bemyndigande att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig och antalet nyemitterade aktier får inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget efter genomförda nyemissioner (128 238 933).

Arlandastad 2019-04-11

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 16.00 CET.  

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.