Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

INFORMATION FRÅN SENSEC HOLDING AB (PUBL):S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Sensec Holding AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 13 december i Arlandastad.

Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.sensec.se.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

Beslut om godkännande av fusionsplanen

Stämman beslutade att godkänna den fusionsplan som styrelserna för Transfer Group AB (publ) och Sensec Holding AB (publ) gemensamt antog den 18 oktober 2021. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 oktober 2021 och kungjordes den 2 november 2021. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Transfer som övertagande bolag och Sensec som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i Sensec byts mot cirka 0,751671359 aktier i Transfer, dvs. antalet fusionsvederlagsaktier om 96 393 533 dividerat med antalet utestående aktier i Sensec den 18 oktober 2021. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmorna i både Transfer och Sensec godkänner fusionsplanen. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under första kvartalet 2022, och resulterar i upplösningen av Sensec, varigenom alla Sensecs tillgångar och skulder kommer att övergå till Transfer. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

För ytterligare information kontakta CFO för Sensec Holding AB (publ), Pernilla Jennesäter 072-209 03 44 eller e-post: Pernilla.jennesater@sensec.se.

Kort om Sensec

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.