Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Delårsrapport Q2 - Marknaden vaknar till liv och lönsamheten kvarstår

Finansiell utveckling 1 april - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 32 302 (15 008) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick nettoomsättningen till 19 711 Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3 885 (2 628) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick resultatet före avskrivningar till 3 996 Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 480 (1 979) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick rörelseresultatet till 2 792 Tkr.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 2 830 (1 838) Tkr.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 4 371 (1 160) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 52 998 (35 072) Tkr, justerat för förvärvet at Sensec Solutions AS uppgick nettoomsättningen till 33 546 Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 6 065 (4 690) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick resultatet före avskrivningar till 6 536 Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 501 (3 392) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick rörelseresultatet till 4 280 Tkr.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 2 561 (3 169) Tkr.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -7 959 (6 087) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,02) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Det förvärvade dotterbolaget Bertel O Steen Airport Solutions AS har bytt namn till Sensec Solutions AS.
 • Sensec har genom Sensec Solutions AS levererat säkerhetsutrustning till kryssningsrederi i Norge.
 • Sensec har genom Mil Sec Sverige AB inlett ett samarbete med PC Glass AB.
 • Sensec har genom Mil Sec Sverige AB inlett ett samarbete med Proloc.
 • Sensecs dotterbolag Mil Sec Sverige AB har blivit Certifierat för den högsta skyddsklassen.
 • Sensec har fått en order till svensk kritisk infrastruktur med ett ordervärde om 6,8 MSEK.
 • Sensec har rekryterat ny Countrymanager för Sverige.
 • Sensec har tecknat avtal för leverans av radiologisk säkerhetsteknik till SSAB i Luleå.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Sensec har vunnit upphandling för installation av radiologisk säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping.

VD-kommentar

"Sensec är redo för nästa steg"

Jag sitter i skrivande stund på vårt fina kontor vid Arlandastad. Utanför fönstret ser jag flygplan som lyfter och flygplan som går in för landning. Jag ser dem oftare nu än på mycket länge. Den ger mig hopp inför framtiden. Hopp om att världen faktiskt börjar likna den plats den var innan Covid-19. Men även hopp om en ljus framtid där Sensecs samarbete med flygplatserna åter kan ta fart och att vårt så viktiga kundsegment kan göra de nödvändiga investeringar som har fått skjutas på framtiden på grund av pandemin. Men det är inte bara flyget som har vaknat till liv, vi ser en stor aktivitetsökning hos alla våra kundsegment. Många spännande upphandlingar rullar ut och kundbesöken blir allt fler.

Hårdvaruförsäljningen i Sverige har under våren fått ett rejält uppsving, framförallt inom affärsområdet Check Points. Denna utveckling har vi väntat på, äntligen tillåts vi återigen hjälpa våra kunder att skapa säkra miljöer där de behöver dem som mest. Affärsområdet Perimeter Protection har genom Mil Sec Sverige AB fått in många förfrågningar och ett flertal fina affärer har landat in i vår orderstock för leverans under Q3 och Q4. Vi ser en ökad efterfrågan av helhetslösningar där just dessa två affärsområden med gemensamma krafter kan fylla kundernas behov. Vi säkrar byggnader och dess inpasseringar. Dessa projekt är viktiga för oss, de bekräftar att vårt arbete med att bredda verksamheten, produktportföljen och kompetensområdena har varit gynnsamt.

Även trycket på vår serviceavdelning har ökat markant. Antalet installationer och servicejobb har näst intill fördubblats gentemot samma period föregående år och våra tekniker reser återigen över hela Sverige för att finnas till hands där kunderna behöver dem. Sensec Academy har under våren arbetat med utveckling av vårt utbildningsmaterial parallellt med genomförda utbildningar runt om i Sverige. Under juni månad arrangerade vi dessutom en digital distansutbildning under två dagar för militära röntgenoperatörer inom European Union Border Assistance Mission i Lericho.

Sensec Solutions AS, vårt senaste tillskott i Sensec familjen, har också haft en spännande vår även om vi upplever att marknadens återgång till det normala går lite trögare i Norge än i hos oss i Sverige. I dagsläget är det dock full aktivitet med leverans av de projekt som såldes in under årets första kvartal. Dessutom kommer ett antal stora, spännande upphandlingar ut inom snar framtid och förberedelserna för att kunna tillfredsställa kundernas alla krav är i full gång. Det för oss helt nya affärsområdet med Automation med dess self-check-in system EMBROSS och styrsystem BRAINS har enorm potential. Här hemma i Sverige har under våren lagt stort fokus på att ta fram en marknadsplan för att synliggöra dessa produkter ytterligare och sprida dem utanför Norges och även Nordens gränser. Själv har jag äntligen haft möjlighet att få åka över och träffa våra nya kollegor i verkligheten, många positiva möten och jag ser med tillförsikt fram emot att få utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med dem.

Vår omtalade förvärvsresa fortsätter. Nu har vi satt Sensec på den norska kartan och vänder blicken vidare mot övriga nordiska länder. Det är mycket som ska stämma såsom matchningen, tajmingen, priset och mycket mer. Men vi är långt ifrån klara och Sensec är redo för nästa steg. Vi ska bli störst i alla nordiska länder utan att tumma på vår höga kvalitet i verksamhetens alla delar. Dessutom ska vi under resans gång fortsatt vara lönsamma. Det är högt ställda mål men jag tvivlar inte på att vi kommer nå dem. Vissa saker tar lite längre tid än vi hade önskat, men vi vet vart vi ska och vi kommer lyckas ta oss dit!

Arlandastad 2021-08-13

Michael Pettersson

VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3 2021, 12 november 2021

Certified adviser

Erik Penser Bank

Apelbergsgatan 27

Box 7405

103 91 Stockholm

Granskning av delårsrapporten

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen

Mats Holmberg, ordförande

Michael Pettersson

Anders Lennerman

Anna Frick

Kontaktpersoner
Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se
Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

Läs rapporten i sin helhet här: Finansiella rapporter - Sensec AB

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.