Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Delårsrapport Q1 - Sensec fortsätter på inslagen väg, Norge ligger i startgroparna

Arlandastad 2021-05-11
Finansiell utveckling 1 januari - 31 mars 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20 696 (20 064) Tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 180 (2 062) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 021 (1 413) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -269 (1 331) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -12 330 (4 927) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • I december 2020 tecknade Sensec avtal avseende förvärv av samtliga aktier i det norska bolaget Bertel O Steen Airport Solutions A/S (BOSAS), org nr 990 285 691. Tillträde skedde den 1 februari 2021. BOSAS är en helhetsleverantör av säkerhetsutrustning såsom bagageröntgen, metalldetektorer och annan detektions- och spårningsutrustning. Utöver detta har bolaget även en väletablerad servicefunktion samt en egenutvecklad IT plattform riktad mot styrsystem för bland annat bagage- och posthantering. Efter förvärvet har BOSAS ändrat namn till Sensec Solutions AS.
 • Sensec Solutions AS (fd BOSAS AS) har tecknat avtal för uppgradering av bagagesystem på Swedavia Malmö Airport.
 • Sensec Solutions AS (fd BOSAS AS) har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Tromsø Lufthavn.
 • Sensec Solutions AS (fd BOSAS AS) har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Billunds flygplats.
 • Sensec har levererat röntgen till fraktbolag.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Sensec Solutions AS (fd BOSAS AS) har tecknat avtal för leverans av säkerhetsutrustning till kryssningsrederi.
 • Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB har inlett ett samarbete med PC Glass AB.
 • Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB har inlett ett samarbete med Proloc.

VD-kommentar

"En bra start på ett spännande år"

Ett nytt år är igång och vi lämnar 2020 bakom oss. Det var ett år präglat av många utmaningar, men även ovärdeliga lärdomar för framtiden. Vår plan framåt är enkel, vi ska fortsätta växa, vi ska vara bäst på det vi gör och vår verksamheten ska vara lönsam.

Det första steget i vår Nordenexpansion är taget i och med förvärvet av Sensec Solutions AS och integrationen är i full gång. Vi har ett erfaret team i Norge som vi samarbetat med i många år och vår övertygelse om att vi blir starkare tillsammans kvarstår. Förvärvet ska ge oss betydande synergieffekter och ökade tillväxtmöjligheter. Sensec Solutions AS har sin unika IT plattform med den helt egenutvecklade produkten BRAINS. Bolaget har en lång historia av lösningar för bagagehantering till flygplatser i Norge, Sverige och Danmark. Under det första kvartalet 2021 har man skrivit avtal med flygplatser i hela Skandinavien till ett kontraktsvärde om totalt ca 34,5 MSEK. Styrsystemet BRAINS är skalbart för hela Europa, ett ovärderligt tillskott i Sensecs produktportfölj.

Inom våra sedan tidigare befintliga affärsområden Checkpoints, Perimeter Protection och Defence ser vi också en spännande utveckling. Pandemin är inte över än och det finns fortfarande en viss tröghet på marknaden. Men trots detta kan vi tack vare vår bredd locka fram nya affärer inom flera olika områden. Vi är starkast i Norden på CheckPoints, dvs säkerhetskontroller, både för människor och för all typ av gods. Vår förmåga att designa och utföra skalskydd är mycket omfattande, vi är experter på fönster, dörrar och säkra rum. Vi har dessutom mycket hög kompetens inom specialprojekt för armén, speciellt gällande minsökning. Vår ambition att vara förstahandsalternativet gällande helhetslösningar av säkerhet har aldrig varit starkare och vi arbetar idag med ett antal olika projekt där efterfrågan innebär en kombination av våra olika områden.

Vi kan fortsatt konstatera att vi har vår fantastiska service- och eftermarknadsavdelning att tacka för stor del av vår ihållande lönsamhet. Förutom att våra serviceavtal ger oss återkommande intäkter, även under tuffare perioder, så har vi en teknikerkår som jag är stolt över varje dag. Våra kunder kan lita på Sensec, vi finns där med all vår erfarenhet och kompetens alla dagar på året och alla timmar på dygnet.

Parallellt med vår dagliga verksamhet arbetar vi tillsammans med våra leverantörer med att utveckla produkter och tjänster för att kunna möta kundernas framtida önskemål. Just nu lägger vi exempelvis stort fokus på att utveckla så kallad "Urban Security" i stadsmiljö. Vi tror att efterfrågan av säkerhet på platser där människor befinner sig i sin vardag kommer att växa och vi har ett dedikerat team både i Sverige och Norge som arbetar med just detta.

Målsättningen står kvar, genom fler förvärv ska vi sätta plattformen för Norden och på den ställa vår kunskap. Nu går vi vidare in i det andra kvartalet och nya fina affärer som väntar på oss.

Arlandastad 2021-05-11
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q2 2021, 13 augusti 2021

Delårsrapport Q3 2021, 12 november 2021

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Granskning av delårsrapporten
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen
Mats Holmberg, ordförande
Michael Pettersson
Anders Lennerman
Fredrik Reveman

Kontaktpersoner
Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se
Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 08.30 CET.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.