Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - mars 2020

Stark start på året trots orolig världsbild

Finansiell utveckling 1 januari - 31 mars 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20 064 (21 667) Tkr
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 413 (1 741) Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 1 331 (1 515) Tkr
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 4 927 (-2 257) Tkr
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Sensec levererar detektionsutrustning till Västra Götalandsregionen.
  • Marknaden förändras genom utbrottet av Covid-19 viruset, flygindustrin drabbas hårt.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Utbrottet av Covid-19 viruset har under början av 2020 haft en avsevärd negativ påverkan på människor, företag och finansiella marknader världen över. För att möta den osäkerhet som detta har medfört har Sensec korttids permitterat personal samt gjort andra kostnadsbesparingar för att säkerställa fortsatt drift. Sensec Holdings styrelse och ledning fortsätter att följa utvecklingen av pandemin. Trots svårigheter att i dagsläget kvantifiera de mer långsiktiga konsekvenserna, gör bolaget bedömningen att leveranstakten kan komma att dämpas med förseningar som följd vilket kan medföra en risk för signifikant påverkan på nettoomsättning och rörelseresultat för 2020.
  • Sensec levererar detektionsutrustning till Menzies Aviation.
  • Sensecs styrelse beslutar om en tvåårsprognos där bolaget genom förvärv och organisk tillväxt ska nå 480 MSEK vid slutet av 2022.

VD-kommentar

Ännu ett lönsamt kvartal med förbättrade nyckeltal
"Vi är redo för expansion"

Det första kvartalet 2020 har förändrat Sverige och världen på ett sätt som ingen var beredd på. Många branscher har drabbats hårt. Flygindustrin har nått en historiskt låg nivå, vilket naturligtvis även påverkar Sensec. Bolaget behöver liksom många andra tänka i nya banor, hitta nya lösningar och anpassa sina produkter och tjänster till kundernas förändrade behov. Men en sak har inte förändrats, behovet av säkerhet i en värld full av oro.

Kommentar till första kvartalet
Sensec redovisar återigen ett positivt resultat, en stabil omsättning och en stark orderingång. Dessutom visar bolaget även detta kvartal ett förbättrat kassaflöde och en mycket god soliditet, vilket ytterligare påvisar att affärsmodellen håller och att utvecklingen går i rätt riktning. Detta utgör en stabil grund att stå på inför kommande expansion.

Under januari och februari påverkades orderingången och försäljningsnivåerna inte alls av Covid-19 pandemins utbrott. Däremot såg bolaget en viss avmattning av efterfrågan av nya projekt samt reservdelar under mars månad. Affärsområdet Perimeter Protection har genom Mil Sec Sverige AB visat en mycket god utveckling, en stabilitet som förväntas fortlöpa under hela året. Övriga affärsområden och avdelningar har levererat enligt förväntan, här förbereder sig dock bolaget på att effekterna av Covid-19 kan komma att påverka försäljningen under de kommande kvartalen. Sensec har under slutet av det första kvartalet vidtagit nödvändiga åtgärder för att kapacitetsanpassa verksamheten till rådande omständigheter. Bolaget har implementerat de stödåtgärder som erbjuds av regeringen genom att bland annat korttidspermittera en stor del av personalen, utöver detta har Sensec vidtagit ytterligare kostnadsbesparande åtgärder för att säkerställa fortsatt drift och god likviditet. Genom dessa åtgärder hålls finanserna intakta samtidigt som bolaget snabbt kan ställa om för att genomföra expansionen när världen öppnar upp igen.

Mot en nordisk expansion
Sensec behåller fortsatt sin starka marknadsposition. Bolagets långa historia och gedigna erfarenhet i branschen ger kunderna trygghet när oron växer i världen. Sensec står för god kvalitet i kombination med kostnadseffektiva, hållbara lösningar. Dessutom erbjuder bolaget högkvalitativa helhetslösningar med hårdvara, service och utbildning inom alla affärsområden. Detta gör Sensec till en unik spelare på marknaden och ett naturligt val för kunder i känsliga miljöer.

Styrelsen har beslutat om en tvåårsplan som innefattar en offensiv förvärvsstrategi med ambitionen att bli marknadsledande i samtliga nordiska länder och därmed nå en omsättning om ca 480 MSEK vid slutet av 2022. I skrivande stund för bolaget dialog med ett flertal potentiella förvärvskandidater. Sensec har under flera år byggt en solid grund att stå på och gjort ett betydande förarbete för kommande expansion.

En tid av stor osäkerhet
Vi befinner oss i skrivande stund fortfarande mitt uppe i en tid av stor osäkerhet. Vilka effekter Covid-19 ger på Sensec är ännu svåra att värdera. Det är dock viktigt att påpeka att riktningen för bolagets strategi står kvar och arbetet kring denna har intensifierats ytterligare. Vi ska växa och bli den största spelaren på den nordiska marknaden inom vår nisch. Vi har i rådande världsläge stora möjligheter att anpassa bolaget och erbjuda det marknaden kan efterfråga i en ny tid som väntar. Säkerhet kommer behöves. Oron finns kvar i samhället. Hela Sensec Gruppens affärsidé är att leverera lösningar för det. Sensec är på rätt väg.

Arlandastad 2020-05-15
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Q2, 14 augusti 2020
Delårsrapport Q3, 13 november 2020
Bokslutskommuniké 2020, 26 februari 2021

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Styrelsen
Mats Holmberg, ordförande
Michael Pettersson
Anders Lennerman
Thomas Lundin
Christine Bennborn

Rapporten i sin helhet bifogas.

https://investor.sensec.se/finansiella-rapporter/

Arlandastad 15 maj 2020

Kontaktpersoner
Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se
Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08.30 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.