Sensec Holding AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - mars 2018

1 januari - 31 mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 25 508 (16 864) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 257 (178) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 073 (132) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,004) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
Sensec Holding AB (publ) har slutfört förvärvet av Mil Sec Sverige AB och reglerat komplett köpeskilling genom kontant betalning av 7 MSEK samt genom en riktad nyemission om totalt 11.111.111 aktier.

VD-kommentar
Varmt välkomna till Sensec Holding's delårsrapport för perioden januari-mars 2018.

Med fokus på vår tre-årsplan med finansiella mål om en årlig tillväxt om 20% och en rörelsemarginal om 10% så har koncernen startat urstarkt under Q1. En stark försäljning i kombination med fokus på lönsamhet har givit effekt. Kostnadsreduktionen omfattar även omförhandlingar med våra leverantörer. Stort fokus ligger även på vår nordiska expansionsstrategi, där vi redan har vunnit affärer. Vi har avslutat en affär i Norge, och tecknat avtal från en av våra tidigare leverantörer att marknadsföra, sälja och sköta service i Finland för radiologisk teknologi.

Den huvudsakliga försäljningen är nyförsäljning till både nya och befintliga kunder, både vad det gäller utrustning och service. Värt att notera är att upphandlingar som är planerade från våra kunder under 2018 beräknas komma ut på marknaden under Q3 och Q4. Vi arbetar med att öka affärsvolymer i samtliga våra segment, vilket över tid kommer ge fortsatt positiv effekt över resten av året. I fokus just nu ligger volymökning av affärer inom eftermarknadssegmentet med service och utbildning.

Vår satsning på detektionsutrustning för värmeverk och återvinningscentraler fortsätter att ge resultat och Sensec AB är nu marknadsledande i Sverige. Integreringen av Milsec pågår och deras resultat är över förväntan, vi ser nya affärer som sammanförs med Sensecs kunder, och Milsecs kunder har intresse av vad Sensec har att erbjuda.

Då vi analyserar den tecknade orderstocken för Q2 så ser vi att den positiva trenden för Sensec Holding fortsätter, jag ser fram emot att få presentera den rapporten den 16:e Augusti. Teamet har förstärkts av nya medarbetare och vi är nu 37 medarbetare inklusive konsulter.

Arlandastad 2018-05-17

Michael Pettersson, koncern VD

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport 2018, 16 augusti 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Mats Holmberg
Styrelseordförande

Michael Pettersson
Verkställande direktör, Styrelseledamot

Fredrik Reveman
Styrelseledamot

Anders Lennerman
Styrelseledamot

Magnus Ahde
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Michael Pettersson, VD; 070-5401623, michael.pettersson@sensec.se


Sensec Holding AB (Publ) har tecknat ett avtal med Eminova Fondkommission avseende mentorsskap, där Eminova har åtagit sig att, i enlighet med det gällande regelverket för NGM Nordic MTF, agera mentor för Bolaget.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 14.00 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.