Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Delårsrapport april - juni 2020

Sensec redovisar vinst även andra kvartalet 2020

Finansiell utveckling 1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15 008 (28 888) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 979 (-1 474) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 1 838 (-1 888) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 1 160 (-211) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (-0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35 072 (50 555) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 392 (267) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 3 169 (-373) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 6 087 (-2 468) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,00) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sensec har levererat detektionsutrustning till Menzies Aviation
 • Sensecs styrelse beslutade om en tvåårsprognos där bolaget genom förvärv och organisk tillväxt ska nå 480 MSEK
 • Sensec har sålt moderna säkerhetskontroller till statlig myndighet
 • Affärsområdet Perimeter Protection har visat fortsatt stark leverans under perioden
 • Sensec har tecknat avtal med Danska Försvaret
 • Sensec Holding AB hade bolagsstämma den 30 juni 2020, Thomas Lundin och Christine Bennborn avgick enligt plan och Fredrik Reveman valdes in som ny styrelseledamot

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Sensec har tecknat avtal med Norsk Folkhjälp
 • Mil Sec Sverige AB har tecknat nya avtal avseende leverans av fordonsramningsskydd

VD-kommentar

Ännu ett kvartal har passerat av ett väldigt annorlunda år. Sensec har, liksom så många andra, sett stora effekter av Covid-19 och inkomstbortfallet har varit klart kännbart. Trots rådande omständigheter kan vi med stolthet presentera en rapport som visar vinst, starka nyckeltal och en genomgående stabil finansiell plattform.

Den främsta orsaken till omsättningstappet för perioden är hårdvaruförsäljningen som minskat väsentligt jämfört med föregående år. Detta kom inte som någon överraskning då flertalet av våra stora kunder tvingats till kraftiga besparingsåtgärder och flera av de inplanerade försäljningsprojekten fick skjutas fram. Vårt primära fokus har varit att säkerställa fortsatt drift och finansiell stabilitet för att kunna fullfölja de offensiva expansionsplaner som styrelsen beslutat om. Operativt har vi under perioden arbetat intensivt med att streamlina vår kostnadsbild och anpassa den till nuläget, utan att tumma på vår leverans. Vidare har vi även tagit del av det stödpaket som staten erbjudit, där delar av personalen varit korttidspermitterade. I och med detta har vi kunnat hålla nere personalkostnaderna utan att försämra förmågan att snabbt kunna ställa om för full verksamhet när marknaden tillåter.

Covid-19 hänger fortfarande över oss, om än med känslan av att den värsta perioden har passerat. Sensec kommer att fortsätta på inslagen väg och vidtaga nödvändiga åtgärder även under hösten för att säkerställa god hälsa i bolaget och skapa goda förutsättningar för framtiden.

Sensec är uppdelat i tre affärsområden, Checkpoints, Perimeter Protection och Defence. Checkpoints, där flygindustrin står för en väsentlig del av försäljningen, har genomgått ett utmanande första halvår. Många planerade investeringar har skjutits fram. Däremot har påverkan av Covid-19 inom flera övriga segment som exempelvis kriminalvården, domstolsverket och kärnkraftverken varit betydligt mindre påtaglig. Detta visar vilken styrka det innebär för Sensec att finnas inom många olika områden i samhället. Affärsområdet Perimeter Protection har levererat enligt plan även under årets andra kvartal och har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Detta affärsområde står mer än någonsin redo för expansion, både organiskt och genom förvärv. Affärsområdet Defence har under hela perioden haft mycket att göra och lämnat in upphandlingar både för norska och danska förvaret gällande konsultation och hårdvaror. Här pågår fortfarandet uppbyggnaden av det relativt nya affärsområdet och grunden läggs för framtida affärer.

Sensec Support & Service har fortsatt arbeta med underhåll enligt löpande avtal. Installationer och reparationer har dock blivit färre vilket har påverkat omsättningen negativt. Marginalerna har dock förbättrats då reservdelsåtgången har minskat. Sensec Academy har fått anpassa utbildningarna efter gällande förhållningsregler i samhället vilket har försvårat en del. Här förväntas dock verksamheten återgå till normal nivå under slutet av året.

Sammantaget levererar vi ett starkt rörelseresultat, ett mycket bra kassaflöde och mår på det hela taget bra trots besvärliga tider. Detta är mycket viktigt inför kommande utmaningar. Framtiden kommer bestå av förvärv men även av nya satsningar inom alla affärsområden och avdelningar. Vår ambition att växa inom den nordiska marknaden kvarstår. Förvärvsgruppen har arbetat intensivt under våren och sommaren och är i skrivande stund i dialog med ett flertal intressanta bolag. Vår förhoppning är att kunna slutföra minst ett och gärna flera förvärv under innestående år.

Världen står inför fortsatt oro, inte bara gällande Covid-19 utan också kring samhällssäkerhet i stort med fortsatt oro för terrorism. Sensec har de komponenter som behövs för att privatpersoner, bolag, institutioner och statliga verk skall kunna begränsa oron och säkerställa drift och infrastruktur även i framtiden. Vi gör vad vi kan för att göra människors vardag i alla miljöer till en säkrare plats.

Arlandastad 2020-08-14
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Q3, 13 november 2020
Bokslutskommuniké 2020, 26 februari 2021

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Styrelsen
Mats Holmberg, ordförande
Michael Pettersson
Anders Lennerman
Fredrik Reveman

Rapporten i sin helhet bifogas.

https://investor.sensec.se/finansiella-rapporter/

Arlandastad 14 augusti 2020

Kontaktpersoner
Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se
Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020 kl. 08.30 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.