Sensec AB

Investor relations template

Bolagsordning

Org. nr 556700-6654
2017-03-20

§1 Firma

Bolagets firma är Sensec Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sigtuna kommun

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med säkerhetsutrustning samt därmed tillkommande förenlig verksamhet

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor

§5 Antal aktier

Antal aktier uppgår till lägst 100.000.000 och högst 400.000.000

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

§8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- räkning och koncernbalansräkning.
  b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§11 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.